Academic Dean

Academic Dean:
Vitaliy Maryash
Where:
KTS, 2 flour, office 23
Email:
v_maryash@kts.org.ua
Phone number:
+38 (044) 563-30-49
Working Hours:
Monday - Friday, 9 a.m. - 5 p.m.

Registrar

Registrar:
Viktoriya Kryvych
Where:
Academic Office, 2 flour, office 24
Email:
registrar@kts.org.ua
Phone number:
+38 (044) 563-30-49
+38 (063) 842 39 59 (+Telegram)
+38 (068) 702 05 67
Working Hours:
Monday - Friday, 9 a.m. - 5 p.m.